Disclaimer

Door deze website te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de op deze website genoemde disclaimer. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Rechten op website
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen
opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van
deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld
kunnen worden – waaronder begrepen artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij
Accountantskantoor Grandiek – Penders, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere
onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Het is de bezoeker
van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accountantskantoor
Grandiek – Penders niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in
welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. De
bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties
voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik van informatie
Accountantskantoor Grandiek – Penders streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden
en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze
website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog
steeds juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze website alsmede de informatie die
door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden
beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.
Accountantskantoor Grandiek – Penders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van
handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook
aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe
aanleiding geeft, contact op te nemen met Accountantskantoor Grandiek – Penders.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet
door Accountantskantoor Grandiek – Penders gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden
Accountantskantoor Grandiek – Penders aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van de gelinkte websites.

Dataverkeer
Accountantskantoor Grandiek – Penders heeft geen invloed op de (tele- of
datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang
tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Accountantskantoor Grandiek – Penders geen
aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het
bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het communiceren door middel van
deze website.
Accountantskantoor Grandiek – Penders streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij
te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke
elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van
dergelijke elementen, zodat Accountantskantoor  Grandiek – Penders geen aansprakelijkheid aanvaardt
voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor
de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.